Säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Ekonomit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:n jäsen.


2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja kestävän talouden, liiketoiminnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia, retkiä ja yritysvierailuita, sekä harjoittamalla jäsenille tarkoitettua kurssi- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys pyrkii edistämään paikallisen elinkeinotoiminnan ja kolmannen sektorin toiminnan elinvoimaisuutta järjestämällä yhteistä toimintaa ja kampanjoita. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa keräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Yhdistyksen jäsenet voivat yhteisiä tavoitteitaan edistääkseen perustaa yhdistyksen alaisina toimivia

rekisteröimättömiä kerhoja. Yhdistyksen hallitus vahvistaa kerhojen säännöt.


3 § Yhdistyksen jäsenet

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka on suorittanut Suomessa tai muussa Pohjoismaassa alemman tai ylemmän kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon yliopistossa tai korkeakoulussa, sekä henkilön, joka on suorittanut muun sellaisen kauppatieteellisen tutkinnon, jonka Ekonomien liittohallitus on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi.

Jäseneksi hallitus voi myös hyväksyä ulkomaisen, sisällöltään ja vaatimuksiltaan ylempää kauppatieteellistä tutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneen henkilön. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi kertaalleen hyväksyttyjen jäsenoikeudet säilyvät mahdollisista jäsenkriteerien muutoksista huolimatta. 

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa ja päämääriä. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.


4 § jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäsen voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain jäsenmaksuvelvollisuudesta. 


5 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä Ekonomit ry:lle, joka merkitsee jäsenrekisteriinsä eroamassa olevat jäsenet tiedoksi yhdistykselle. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenten eroamiset hallituksen kokouksissa. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitetta kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. 

Yhdistyslain 14 §:n mukaisesta erottamisesta päättää hallitus. 


6 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 10 varsinaista jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Keski-Suomen Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosikokous valitsee kaksivuotiselle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee saada puolet kokouksessa annettavista äänistä. 

Vuosikokouksessa valitaan vuosittain yhdistyslain mukaista suhteellista vaalitapaa noudattaen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiselle toimikaudelle. Hallituksen jäsenistä on puolet (1/2) tai lähinnä puolet vuosittain erovuorossa. Mikäli joku hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhön, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, edustaa yhdistystä, valita yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, huolehtia vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä, toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta, laatia toimintakertomus kuluneelta tilikaudelta, laatia talous- ja toimintasuunnitelmat seuraavaksi vuodeksi, valita yhdistyksen ehdokkaat Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund ry:n toimielimiin, vahvistaa kerhojen säännöt sekä tukea ja valvoa niiden toimintaa, huolehtia tiedottamisesta ja sidosryhmäkontakteista sekä opiskelijayhteistyöstä. Hallitus voi sille määrättyjä tehtäviä toteuttaakseen ja jäsenkuntansa etua ajaakseen solmia yhdistystä sitovia sopimuksia muiden toimijoiden, esimerkiksi Ekonomit ry:n kanssa. Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta. 


7 § Tilikausi, toiminnan- tai tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 


8 § Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kaikille jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen postitettavalla uutiskirjeellä tai yhdistyksen verkkosivuilla. 


10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 


11 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai muun hallituksen määräämän nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa. 


12 § Jäsenten äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla jäsenillä. 


13 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen edellyttää, että sääntömuutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänivaltaisista osanottajista. 

Sääntöjen muutos on annettava Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:n hallitukselle tiedoksi. 


 14 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuminen edellyttää, että purkautumista kannattaa kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokousten äänivaltaisista osanottajista. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen jäljelle jääneet varata luovutettava Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:lle tai mikäli mainittu yhdistys on purkautunut, kauppatieteellisen alan koulutusta tai tutkimusta edistävään tarkoitukseen purkamispäätöksen määräämällä tavalla.


15 § Muuten seurattakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.