Säännöt


Voimassa 15.11.2005 alkaen1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Ekonomit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Ekonomiliitto, Finlands Ekonomförbund SEFE ry:n jäsen.
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisen toiminnan alueella.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous,esitelmä,keskusteluja, juhlatilaisuuksia ja retkiä sekä harjoittamalla jäsenille tarkoitettua kurssi ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa keräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen jäsenet voivat keskinäistä yhteistoimintaa ja harrastuksiaan edistääkseen perustaa yhdistyksen alaisina toimivia rekisteröimättömiä kerhoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus vahvistaa.
3 § Yhdistyksen jäsenet

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi suomalaisessa yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa alemman tai ylemmän kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön, muissa Pohjoismaissa tiedekorkeakoulussa alemman tai ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on suorittanut muun sellaisen kauppatieteellisen tutkinnon, jonka Suomen Ekonomiliiton liittohallitus on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi.

Jäseneksi hallitus voi myös hyväksyä ulkomaisen, sisällöltään ja vaatimuksiltaan ylempää kauppatieteellistä tutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneen henkilön. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi kertaalleen hyväksyttyjen jäsenoikeudet säilyvät mahdollisista jäsenkriteerien muutoksista huolimatta.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa ja päämääriä. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.
4 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun noudattaen liiton jäsenmaksukriteerejä. Kunniajäsen voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain jäsenmaksuvelvollisuudesta.
5 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitetta kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. Tällöin noudatetaan liiton syyskokouksessa päättämiä jäsenvelvoitteen määräaikoja.

Yhdistyslain 14 §:n mukaisesta erottamisesta päättää hallitus.
6 § Yhdistyksen hallinto

6.1. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 3 varsinaista jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Keski-Suomen Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä.

Vuosikokous valitsee kalenterivuoden alussa alkavalle kaksivuotiskaudelle yhdistyksen puheenjohtajan, jonka tulee saada puolet kokouksessa annetuista äänistä. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Vuosikokouksessa valitaan vuosittain yhdistyslain 29 §:n 3 momentin kohdan 2 mukaista suhteellista vaalitapaa noudattaen vähintään yksi neljäsosa (1/4) hallituksen jäsenistä seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäsenistä on vähintään yksi neljäsosa (1/4) vuosittain erovuorossa.

Mikäli joku hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhön, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Myös kaksi muuta hallituksen jäsentä voivat halutessaan pyytää puheenjohtajalta hallituksen kokousta koolle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Hallituksen tehtävät:

toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, edustaa yhdistystä, valita yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa,kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, huolehtia vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta, laatia toimintakertomus kuluneelta tilikaudelta, laatia talous ja toimintasuunnitelmat seuraavaksi vuodeksi, vahvistaa kerhojen säännöt sekä tukea ja valvoa niiden toimintaa, tiedotus ja sidosryhmäkontaktit.

Hallitus voi sille määrättyjä tehtäviä toteuttaakseen ja jäsenkuntansa etua ajaakseen solmia yhdistystä sitovia sopimuksia muiden toimijoiden, esimerkiksi SEFE ry:n kanssa.

Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta.

6.2 Yhdistyksen tilintarkastajat

Syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.
7 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee kultakin tilikaudelta olla valmiina seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös tulee välittömästi sen valmistumisen jälkeen antaa tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on annettu tarkastettavaksi.
8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistyksen on pidettävä ylimääräisiä kokouksia, kun kokous niin päättää, tai kuin hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen postitettavalla kirjeellä tai jäsenlehtiilmoituksella vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, käsitellään muut mahdolliset asiat ellei yhdistyslain 23 §:stä muuta johdu.

Vuosikokouksessa vahvistetaan toimintaja taloussuunnitelma seuraavalle tilikaudelle, vahvistetaan jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vaalijärjestyksen edellyttämällä tavalla, valitaan tilintarkastaja/t ja varatilintarkastaja/t seuraavalle tilikaudelle, vahvistetaan tilintarkastajan/ien palkkiot, käsitellään muut mahdolliset asiat ellei yhdistyslain 23 §:stä muuta johdu.
9 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai muun hallituksen määräämän nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
10 § Jäsenten äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla jäsenillä.
11 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen edellyttää, että sääntömuutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänivaltaisista osanottajista.

Sääntöjen muutos on annettava Suomen EkonomiliittoFinlands EkonomförbundSEFE ry:n hallitukselle hyväksyttäväksi.
12 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuminen edellyttää, että purkautumista kannattaa kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokousten äänivaltaisista osanottajista. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Ekonomiliitto, Finlands Ekonomförbund, SEFE ry:lle tai mikäli mainittu yhdistys on purkautunut, kauppatieteellisen alan koulutusta tai tutkimusta edistävään tarkoitukseen purkamispäätöksen määräämällä tavalla.
13 §Muuten seurattakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.