SäännötVoimassa 15.11.2005 alkaen
1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Ekonomit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Ekonomiliitto, Finlands Ekonomförbund SEFE ry:n jäsen.


2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisen toiminnan alueella.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous,esitelmä,keskusteluja, juhlatilaisuuksia ja retkiä sekä harjoittamalla jäsenille tarkoitettua kurssi ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa keräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen jäsenet voivat keskinäistä yhteistoimintaa ja harrastuksiaan edistääkseen perustaa yhdistyksen alaisina toimivia rekisteröimättömiä kerhoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus vahvistaa.


3 § Yhdistyksen jäsenet

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi suomalaisessa yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa alemman tai ylemmän kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön, muissa Pohjoismaissa tiedekorkeakoulussa alemman tai ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on suorittanut muun sellaisen kauppatieteellisen tutkinnon, jonka Suomen Ekonomiliiton liittohallitus on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi.

Jäseneksi hallitus voi myös hyväksyä ulkomaisen, sisällöltään ja vaatimuksiltaan ylempää kauppatieteellistä tutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneen henkilön. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi kertaalleen hyväksyttyjen jäsenoikeudet säilyvät mahdollisista jäsenkriteerien muutoksista huolimatta.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa ja päämääriä. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.


4 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäsen voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain jäsenmaksuvelvollisuudesta.


5 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitetta kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. 

Yhdistyslain 14 §:n mukaisesta erottamisesta päättää hallitus.

6 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 10 varsinaista jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Keski-Suomen Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosikokous valitsee kaksivuotiselle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee saada puolet kokouksessa annettavista äänistä.

Vuosikokouksessa valitaan vuosittain yhdistyslain mukaista suhteellista vaalitapaa noudattaen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle Hallituksen jäsenistä on puolet (1/2) tai lähinnä puolet vuorostaan erovuorossa.  Mikäli joku hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhön, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa. 

Hallitus valitseen keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävät:

toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, edustaa yhdistystä, valita yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, huolehtia vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta, laatia toimintakertomus kuluneelta tilikaudelta, laatia talous ja toimintasuunnitelmat seuraavaksi vuodeksi, vahvistaa kerhojen säännöt sekä tukea ja valvoa niiden toimintaa, tiedotus ja sidosryhmäkontaktit.

Hallitus voi sille määrättyjä tehtäviä toteuttaakseen ja jäsenkuntansa etua ajaakseen solmia yhdistystä sitovia sopimuksia muiden toimijoiden, esimerkiksi SEFE ry:n kanssa.

Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta.


7 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 


8 § Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kaikille jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen postitettavalla kirjeellä, sähköpostilla tai jäsenlehti-ilmoituksella. 


10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksele ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


11 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai muun hallituksen määräämän nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa. 

12 § Jäsenten äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla jäsenillä. 


13 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen edellyttää, että sääntömuutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänivaltaisista osanottajista.

Sääntöjen muutos on annettava Suomen EkonomiliittoFinlands EkonomförbundSEFE ry:n hallitukselle hyväksyttäväksi.

14 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuminen edellyttää, että purkautumista kannattaa kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokousten äänivaltaisista osanottajista. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Ekonomiliitto, Finlands Ekonomförbund, SEFE ry:lle tai mikäli mainittu yhdistys on purkautunut, kauppatieteellisen alan koulutusta tai tutkimusta edistävään tarkoitukseen purkamispäätöksen määräämällä tavalla.


15 §Muuten seurattakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.