Jäsenkyselystä tietoon toiveet tapahtumista, koulutuksista ja viestinnästä

11.12.2015

Keski-Suomen ekonomien jäsenkysely toteutettiin verkkokyselynä syys-lokakuussa 2015. Vastauksia saatiin kyselyn sulkeutumiseen mennessä 238 kappaletta (vastausprosentti 28).


Vastauksista saatiin arvokasta tietoa jäsenistön toiveista tulevia tapahtumia, koulutusten sisältöjä, yritysvierailujen kohteista sekä viestinnän tapoja ja sisältöjä koskien. Vastanneiden kesken arvottiin viisi palkintoa, joiden voittajille on ilmoitettu arpaonnesta henkilökohtaisesti. Kyselyn tulokset on nyt analysoitu ja esitellään toki myös jäsenistölle. Osa jäsenkyselyssä esitetyistä toiveista on päästy heti toteuttamaan, kun järjestimme jo jäsentilaisuuden Rajattoman joulukonsertin merkeissä ja alkuvuoteen on sovittu vierailu Äänekosken biotuotetehtaalle. Ja lisää on luvassa!

---

Koulutus- ja asiatapahtumien osalta eniten toivottiin asiapitoisia iltatilaisuuksia ja yritysvierailuja, mutta kaikki kysytyt toimintamuodot saivat huomattavaa kannatusta. Yritysvierailujen kohteissa korostuivat IT-alan yritykset, mutta mielenkiintoisia ehdotuksia annettiin muiltakin toimialoilta paljon. Koulutusaiheiden esittämisessä oltiin erityisen aktiivisia. Toiveissa korostuivat henkiset työelämätaidot, IT-koulutukset sekä esimiestyö ja johtaminen koulutusaiheina.

Vapaa-ajan tapahtumien ja toiminnan osalta eniten kannatusta saivat konsertit ja teatterit. Avoimessa palautteessa ideoita esitettiin erityisesti liikunnallisista tapahtumista ja kulttuuritapahtumista.

Odotetustikin selvästi suosituin seutu tapahtumien järjestämiselle oli Jyväskylän seutu. Jyvässeudun ulkopuoliset seutukunnat toivottuina tapahtumapaikkoina mainittiin vastauksissa myös melko usein, mikä kertoo siitä, että kiinnostus tapahtumiin osallistumiseen myös Jyvässeudun ulkopuolella on huomattava, mutta toisaalta kiinnostus on maantieteellisesti hajanaista. Avoimissa vastauksissa huomautettiin, että silloin kun tapahtumat ovat Jyväskylän ulkopuolella, on tärkeää ottaa huomioon autottomat ja pyrkiä järjestämään kimppakyytejä tai yhteiskuljetus tapahtumiin.

Jäsentapahtumilta toivottiin alennettua hintaa, mutta enemmistön mielestä tapahtumien ei tarvitse olla maksuttomia. Merkittävä osa vastaajista kertoi kuitenkin tapahtumien hinnan olleen syy tapahtumiin osallistumattomuuteen ja moni kertoi myös olevansa haluton osallistumaan maksullisiin tapahtumiin. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että on yhä tärkeää, että järjestämme myös maksuttomia jäsentapahtumia.
Useamman kerran vastauksissa mainittiin jäsentapahtumiin osallistumattomuuden syyksi tutun seuran puute, joten verkostoitumiseen kannustavien tapahtumien järjestäminen voidaan myös nähdä edelleen tärkeäksi.

Viestintä sai yleisesti ottaen kiitosta. Tärkeimmäksi viestintäkanavaksi koettiin kuukausittainen sähköpostiin lähetettävä uutiskirje. Sitä piti tärkeänä, melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä peräti 92 % vastanneista. Keski-Suomen Ekonomien nettisivujen tärkeys koettiin yllättävänkin vähäiseksi; jopa 45 prosenttia vastanneista totesi sivujen olevan ”ei kovin tärkeä” tai ”ei ollenkaan tärkeä”.

Facebook-sivua, jota ei vielä ole otettu käyttöön, piti ”ei kovin tärkeänä” tai ”ei ollenkaan tärkeänä” myös vain 62 % vastanneista, mutta koska 39 % koko sivun tärkeäksi, melko tai erittäin tärkeäksi, on syytä harkita sivun perustamista palvelemaan tätä silti suurta joukkoa. Lisäksi huomattavan useissa avoimissa vastauksissa toivottiin Facebook-sivun käyttöönottoa. Vastauksista voitaneen päätellä, että Facebook ei saa korvata nykyisiä viestintäkanavia, vaan sopii vain lisäinformaation jakajaksi, linkkien jakamiseen, muistuttamaan tapahtumista ja ehkä verkostoitumisen tueksi.

Moni kaipasi myös LinkedIniä, jossa Keski-Suomen Ekonomeilla onkin jo ennestään, sittemmin tosin hiipunut, sivu. Ekonomi-lehden ilmoituspalsta oli selvästi vähiten tärkeäksi koettu viestintäkanava, mutta sitäkin piti yhä erittäin tärkeänä 3 % vastanneista.

Viestinnän sisältöjen osalta selkeästi tärkeimmäksi koettiin jäsentapahtumista ja jäsenille järjestettävistä koulutuksista viestiminen. Myös paikallisesta vaikuttamisesta viestiminen sai huomattavaa kannatusta.
Viestinnän sisältöjä koskenut avoin palaute oli pääosin kiittävää. Kehitysehdotuksina toivottiin lisää ajankohtaisuutta viestintään sekä mahdollisimman aikaista tietoa tulevista tilaisuuksista.

Annettujen kouluarvosanojen perusteella Keski-Suomen ekonomien www-sivuja voidaan pitää keskiarvoisesti hyvinä. Avoimessa palautteessa kiitettiin sivujen selkeyttä ja tiedon löydettävyyttä. Moitteita sivut saivat useissa vastauksissa tylsästä ilmeestä ja tavanomaisuudesta. Lisäksi fonttikokoa pidettiin liian pienenä. Teknisiltä osin moitittiin responsiivisuuden puuttumista. Sivuja uudistettaessa toivottiin kiinnitettävän huomiota myös vuorovaikutteisuuden, värin, kuvien ja dynaamisuuden lisäämiseen.

Kyselyyn vastasi melko tasaisesti jäsenistöä eri ikäryhmistä, vähemmistössä ollen kuitenkin yli 60- ja alle 30-vuotiaat. Naiset olivat huomattavasti miehiä innokkaampia vastaamaan naisia ollessa vastaajista 60 %. Vastaajista työelämässä oli 84 % ja työelämän ulkopuolella 16 %.

------

Kyselyn toteutus, analysointi ja raportti:
Keski-Suomen ekonomien viestintävastaava Liisa Kuparinen, liisa.kuparinen@keskisuomenekonomit.fi


Liitteet